කවි නිර්මාණ

Carols of Winter peace

By: Thyaga Dahanyake

The warm of Christmas candles soften your heart

The piping hot chocolate comforts your fingers with blankets of joy

The Christmas lights shine through your eyes reflecting your inner child

Jingle bells can be heard down the streets along with the laughter of its merry people

The snowflakes fall upon the youngsters as their hearts race awaiting Santa’s arrival

The carols of winter peace can be heard throughout the city corners

Something whispers to you and me about Christmas and all its miracles


Christmas cheer

By Thyaga Dahanyake

Christmas lights and snow fights

City lights and restful nights

Candy canes and christmasy lights igniting up in your heart once again

Apple cider to fill you up and egg nog to lighten you up

Shaking of presents and the smell of warm candles

Santa themed cup handles and “I saw mommy kissing Santa” scandals

Cozy sweaters and snowy weathers

It’s feeling joyful, it’s pretty clear; it’s all about Christmas cheer

 

 

Where I’m From.
By Thyaga Dahanayake
Published on Prezi
I’m from the elegant dresses to the rebel apparels
I’m from quality family times to the amusing friendships
I’ m from the shimmering turquoise oceans to the shallow fresh lakes
I’m from the mysterious forests to the Exposed Cities
I’m from the spacious fields to the bright meadowsI’m from the crowded beaches to soul-searching woodlands
I’m from the elevated proud mountains to the wide green Plateaus
I’m from the pitiful and powerful lights of the sun to the grave darkness that promises clandestine
I’m from the anonymous and majestic creatures of the night to the great heroes of the dawns.
I’m from the isolated cold buildings to the comforting of the warmth of my houseI’m from the depressing times to the ecstatic times
I’m from the magical and enchanting tales to the Grimm’s dark fairy tales
I’m from the daring perilous games to simple puzzles
I’m from motivating and inspirational music to the blasting senseless rhythms
I’m from real friends to one faithful unique best friend
I’m from expressing myself to being who I am

I’m from the warming tea sips to the ice cold Slurpee’s
I’m from the tropical fruits to the exotic berries
I’m from the greasy fries to the fresh vegetables
I’m from the exhilarating adventures to the tiresome measures
I’m from humorous jokes to the series situations

 

සින්තටික් අවුරුද්ද

එදා අපට ……

මීන රාශියෙන් මේෂ රාශියට
හිරු දෙවියෝ මාරු වුණා සත්තයි ….
සිහල දමිල අවුරුදු ජය සැණකෙළියක
වෙස් ගත් බව අත්තයි …..

අද නුඹට……

එපුර වර-පැහැ සර මලක් එරබදු
පිපෙනවාලු …….
එනුර සරා කොවුල් හඬක්
ඇසෙනවාලු …….

නුඹටත් මටත් ඩිගිටල් තිරක් පොවයි ඒ සිරි….
කඩදාසි බුලත් ඇත දණෙන් වැටෙනු බැරි….
තැවෙනු මොටද සකි ඇත DS කෙළින්නට…..

වරද නැත බැරි උව පිළිපදන
දැන සිටීම උව ඇති සින්තටික් අවුරුද්ද…..

(Thushan S. Withana-Gamage, the poem written  for Sinhala Language school’s Sinhala New Year party, 2012)

send us your creations at sasklanka@gmail.com

Advertisements

One Comment Add yours

  1. ra says:

    ඒයි, ලියපන්කො පෙම් සින්දුවක් මට තනුවක් දාන්න

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s